Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens welke verkregen zijn door middel van onze website en applicatie(s).

Artikel 1. Kennisgeving privacybeleid

Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met uw privacy omgaan.
Wij gelden als verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke verkregen zijn door het gebruik van onze website en applicatie(s). Onze volledige gegevens zijn:

Novocurrency.com

Statutaire naam: Centure B.V.
KVK 69409994

Post adres

Roelof Hartstraat 31 H
1071 VG Amsterdam
Nederland

Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens welke aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.
Alle klanten, bezoekers en gebruikers van onze website en applicatie(s) zijn betrokkenen. Wij nemen de persoonsgegevens op in een geautomatiseerde bestand en gebruiken deze gegevens voor de doeleinden zoals deze in artikel 2 staan omschreven.
De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering) en voldoen aan een wettelijke plicht.

Artikel 2. Doel informatieverzameling

Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:
Het tonen en het gebruik van de website(s) en applicatie(s) op een correcte en gepersonaliseerde manier;
Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het voltooien van transacties en het leveren van crypto munten en/of aanverwante diensten;
Het faciliteren van (het inloggen met) een account op Novocurrency.com;
Het controleren en vaststellen van uw identiteit;
Het melden van wijzigingen in het beleid, de documenten en onze diensten;
Het beter begrijpen van uw behoeften (al dan niet via cookies), waardoor wij ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging kunnen evalueren en (op maat) verbeteren;
Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken;
Het doen uitgaan van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven;
Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek;
Het beschikbaar maken van reviews;
Het bijhouden van aankoop- en verzendhistorie;
Het voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht (waaronder Wwft) en andere juridische en regelgevende verplichtingen;
Het veiligstellen en beschermen van onze bedrijfsvoering;
Het identificeren, helpen te minimaliseren en voorkomen van fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden.

Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens

3.1 De categorieën van informatie over u welke wij mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren.
3.2 Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, aanhef, postadres en andere soortgelijke contactgegevens.
3.3 Wij verzamelen profiel-id's, wachtwoorden, en soortgelijke beveiligingsinformatie welke worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.
3.4 Wij verzamelen gegevens welke noodzakelijk zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals een bankrekeningnummer, datum, tijd, betaald bedrag en de aangekochte hoeveelheid Novo.
3.5 Wij verzamelen gegevens over uw apparaat, zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type, apparaat-id's, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen en hoe u en uw apparaat werken met onze website(s) en met onze diensten/producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software welke op uw apparaat geïnstalleerd is, inclusief productcodes.
3.6 Wij verzamelen gegevens over de functies welke u gebruikt, de items welke u koopt en heeft gekocht (historie) en de webpagina's welke u bezoekt.
3.7 Wij verzamelen, wanneer u onze hulp inroept voor ondersteuning, gegevens over u, de bestelling en andere details welke relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van de communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/dienst/applicatie op het moment van de fout en tijdens de diagnose.
3.8 Wij verzamelen gegevens over uw locatie welke zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kunnen zijn. Nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens zijn evenals de identificatiegegevens van nabijgelegen zendmasten en Wi-Fi-hotspots welke wij verzamelen wanneer u locatie gebaseerde producten of functies inschakelt. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie of gegevens welke met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
3.9 Wij verzamelen inhoud van uw berichten welke u naar ons verstuurd hebt. Het betreft hier berichten zoals feedback en beoordelingen welke u hebt geschreven of vragen en informatie welke u hebt verschaft voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.
3.10 Wij vragen u om een kopie-ID in te sturen voor het creëren van een account op Novocurrency.com.

Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

4.1 Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.
4.2 Als u een account heeft, kunt u via uw persoonlijke toegangscode en wachtwoord altijd uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen indien deze incorrect zijn.
4.3 Om deze rechten uit te oefenen, om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via [email protected].
4.4 Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunnen wij u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen met het verzoek of u vragen om andere stappen te doorlopen om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Artikel 5. Derden

5.1 Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.
5.2 Wij delen persoonlijke informatie met derden welke namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze website(s) en applicatie(s) en het beheren van bepaalde functies van onze websites en applicatie(s), zoals het verifiëren van gebruikers, het verzenden van e-mails, het autoriseren en verwerken van uw betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze advertenties. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen, tenzij ze zelfstandig verantwoordelijke zijn. Zelfstandig verantwoordelijken zijn in ieder geval de Politie, FIOD, onze advocaat/jurist, onze accountant, etc.
5.3 Koppelingen naar websites en applicaties van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze websites en applicaties gebruikmaakt, verlaat u onze website of applicatie. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze websites en applicaties niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze websites en applicaties. Als u besluit een website of applicatie van derden te bezoeken welke is gekoppeld aan onze website of applicatie, doet u dit volledig op eigen risico.
5.4 Wij zullen de informatie welke wij over u verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte ('EER').
5.5 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacybeleid van Google staat op de website van Google.

Artikel 6. Veiligheid

6.1 Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL-beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld Kopie-ID. Wij gebruiken ISO27001 gecertificeerde servers. Wij gebruiken toegangsbeveiliging voorzien van 2FA.
6.2 Wij kunnen de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen niet garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.
6.3 Serviceproviders welke mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens niet voor enige andere doeleinden gebruiken, tenzij ze zelfstandig verantwoordelijke zijn.

Artikel 7. Verdenking misbruik

7.1 Wij behouden ons het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht hebben om alle informatie van en over bezoekers en gebruikers op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Wij hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over gebruikers op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1 Wij bewaren uw informatie zolang als noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor wij de informatie verzamelen te bereiken, behalve als anderszins wettelijk is vereist.
8.2 Gegevens van bezoekers van de website worden 3 maanden opgeslagen en daarna worden deze gegevens geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.
8.3 Gegevens van personen die een account op Novocurrency.com hebben aangemaakt of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.
8.4 Gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren wij 7 jaar.
8.5 Gegevens die noodzakelijk zijn voor de nakoming van wettelijke plichten bewaren wij zolang de wettelijke plicht opdraagt.

Artikel 9. Wijzigen privacyverklaring

9.1 Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 10. Klachten

10.1 Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of u een andere reden heeft om te klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot onze directie via [email protected].
10.2 Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, de website Novocurrency.com en de Novo applicatie(s) kunt u terecht bij [email protected].

Voorwaarden voor dienstverlening

Voorwaarden

Door toegang te verkrijgen tot de website Novocurrency.com gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden voor dienstverlening en alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met eender welke van deze voorwaarden is gebruik van of toegang tot deze site voor u verboden. De in deze website opgenomen materialen worden beschermd door van toepassing zijnde auteurs- en merkenrechten.

Gebruikslicentie

Er wordt toestemming verleend voor het tijdelijk downloaden van één kopie van de materialen (informatie of software) op Novocurrency.com, met enkel een persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke bezichtiging als doel. Hierbij gaat het om het verlenen van een licentie, niet om een eigendomsoverdracht, en op grond van deze licentie is het u niet toegestaan om:

de materialen te wijzigen of te kopiëren;
de materialen te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor enige (al dan niet commerciële) openbare vertoning;
te proberen om enige software op Novocurrency.com te decompileren of te reverse-engineeren;
enig auteursrecht of andere eigendomsaanduidingen van de materialen te verwijderen; of
de materialen aan iemand anders over te dragen of de materialen te "spiegelen" op een andere server.
Deze licentie vervalt automatisch indien u één van deze beperkingen overtreedt en kan door Novocurrency.com op elk moment beëindigd worden. Bij beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of beëindiging van deze licentie dient u alle gedownloade elektronische of gedrukte materialen die in uw bezit zijn te vernietigen.

Disclaimer

De materialen op Novocurrency.com worden verstrekt zoals u ze aantreft (op 'as is'-basis). Novocurrency.com geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties met inbegrip van, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of een andere schending van rechten.
Bovendien geeft Novocurrency.com geen garanties voor en doet geen beweringen ten aanzien van de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op enige aan deze site gelinkte websites.

Beperkingen

In geen enkel geval kan Novocurrency.com of zijn leveranciers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade door verlies van data of gederfde winst, of schade door bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Novocurrency.com, ook wanneer Novocurrency.com of een bevoegd vertegenwoordiger van Novocurrency.com mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in sommige rechtsgebieden niet toegestaan zijn, kan het voorkomen dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Juistheid van materialen

De materialen die op Novocurrency.com getoond worden, kunnen technische, typografische of fotografische onjuistheden bevatten. Novocurrency.com garandeert niet dat de op zijn website getoonde materialen juist, volledig of actueel zijn. Novocurrency.com kan op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op zijn website.
Novocurrency.com neemt echter geen enkele verplichting op zich om de materialen te actualiseren.

Links

Novocurrency.com heeft niet alle sites die aan zijn website gelinkt zijn gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site door Novocurrency.com. Gebruik van een dergelijke gelinkte website is voor eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

Novocurrency.com kan op elk moment zonder kennisgeving de voorwaarden voor dienstverlening voor zijn website herzien. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de op dat moment geldende versie van deze voorwaarden voor dienstverlening.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en dienen opgevat te worden in overeenstemming met Nederlands recht, en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechter aldaar.

By using this site, you agree to the use of cookies as described in our cookie policy .